Quin tipus de retenció s’aplica en l’IRPF en el cas d’un treballador fix discontinu amb contracte indefinit?

Per a la DGT en el cas de treballadors fixos discontinus, en tractar-se de l’existència d’una relació de caràcter permanent i per temps indefinit amb l’empresa, l’import de la retenció es determinarà conforme amb el procediment general de retencions del treball, no resultant aplicable la regla del tipus mínim de retenció del 2%.

Com ja sap, si la seva empresa compta amb treballadors amb un contracte de durada inferior a l’any, els ha d’aplicar en la seva nòmina un tipus mínim de retenció del 2%. En la pràctica, això es pot donar en els contractes temporals, en els contractes en pràctiques i en els convenis amb becaris.

A més, també cal assenyalar que el límit quantitatiu excloent de l’obligació de retenir per als rendiments del treball que es recull en l’article 81.1 del Reglament de l’IRPF no resulta aplicable quan opera aquest tipus mínim de retenció.

Fixos discontinus i tipus de retenció

La seva empresa compta amb diversos treballadors fixos discontinus i en calcular les nòmines els ha aplicat el tipus de retenció en l’IRPF com a qualsevol altre treballador (el procediment general de l’article 82 del Reglament de l’IRPF): és a dir, en funció de la previsió d’ingressos que tindran durant l’any natural, sàpiga que és el correcte, encara que algun dels treballadors fixos discontinus es queixi al·legant que només li ha de retenir un 2%.

En aquest sentit, la DGT en la seva consulta vinculant V0040-23, de 16 de gener de 2023, ha manifestat que el tipus de retenció del 2% tan sols opera com a tipus mínim en els contractes o relacions de durada inferior a l’any i sempre que el tipus resultant del procediment general resulti inferior. A més, també cal assenyalar que el límit quantitatiu excloent de l’obligació de retenir per als rendiments del treball que es recull en l’article 81.1 del Reglament de l’IRPF (RIRPF) no resulta aplicable quan opera aquest tipus mínim, tal com estableix l’apartat 3 del mateix article: “(…) no serà aplicable quan corresponguin (…) els tipus mínims de retenció als quals es refereix l’article 86.2 d’aquest Reglament”.

D’acord amb l’exposat, en tractar-se en el cas consultat de treballadors fixos discontinus, la qual cosa comporta l’existència d’una relació de caràcter permanent i per temps indefinit amb l’empresa, l’import de la retenció es determinarà conforme amb el procediment general de l’article 82 RIRPF, no resultant aplicable la regla del tipus mínim de retenció del 2% de l’article 86.2 -perquè no es tracta d’un contracte o relació de durada inferior a l’any– i sent operatiu el límit excloent de l’obligació de retenir recollit en l’article 81.1 del RIRPF.

Resumint: un contracte de fix discontinu és un contracte indefinit. Per tant, no és procedent aplicar la retenció mínima del 2% prevista per als contractes de durada inferior a l’any.

Es poden posar en contacte amb el nostre despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,