Quines subvencions i ajuts públics es qualifiquen de guany patrimonial en l’IRPF?

Per norma general, els ajuts i subvencions rebuts tributen i, per tant, s’han de declarar en l’IRPF.

De cara a la pròxima declaració de l’IRPF 2023, ens podem plantejar un dubte freqüent, com és el relatiu a la tributació dels ajuts o subvencions públics en l’IRPF.

Hem de tenir en compte que per norma general, els ajuts i subvencions rebuts tributen i, per tant, s’han de declarar en l’IRPF. No obstant això, existeixen determinats casos en els quals dins de la mateixa convocatòria s’especifica que es pot trobar exempt de tributació, encara que la declaració davant Hisenda de subvencions o de qualsevol ingrés sempre és obligatòria. Per això, és necessari estudiar bé les condicions darrere de cadascuna.

Així, per exemple, existeixen una sèrie d’ajuts que estan exempts a l’efecte de l’IRPF i que, per tant, no tributen per aquest impost. Entre altres, serien, per exemple, els següents:

 • Els ajuts de qualsevol classe percebuts pels afectats pel VIH.
 • Les indemnitzacions obtingudes a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals i les derivades de contractes d’assegurança d’accidents.
 • Les beques públiques.
 • Els ajuts de contingut econòmic concedits als esportistes d’alt nivell.
 • Els ajuts excepcionals per danys causats per desastres naturals
 • Les prestacions de la Seguretat Social per incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Prestacions per desocupació percebudes en la modalitat de pagament únic.
 • Les prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat, així com les prestacions públiques per maternitat o paternitat.

En qualsevol cas, i tenint en compte que cada ajut o subvenció pot tenir un tractament diferent en l’IPRF, és convenient consultar el seu acord de concessió per comprovar si s’ha de declarar o no, ja que s’hi especifica si es troba exempt o no.

Com a norma general, tret que la Llei expressament ho indiqui, totes les subvencions o ajuts rebuts per persones que no duen a terme activitats econòmiques, tenen la consideració de guanys patrimonials, per la qual cosa estan subjectes i no exempts en l’IRPF.

Atenció. En general, les subvencions públiques a particulars (estatals, autonòmiques, d’ajuntaments…) es consideren guanys patrimonials i tributen en la base general de l’IRPF.

Les que reben les persones que duen a terme activitats econòmiques, poden tenir la consideració de rendiment de l’activitat o de guany patrimonial, segons el destí de la subvenció o ajut.

En rebre una subvenció és molt important saber quines són les seves implicacions fiscals, ja que aquests ingressos també tributen en l’IRPF, encara que com i quant depèn del tipus de subvenció. Els diferents tipus de subvencions es declaren en l’IRPF en funció de com es qualifiqui l’ingrés, podent ser:

 • Guany o pèrdua patrimonial
 • Rendiments del treball
 • Rendiment d’activitats econòmiques

Subvencions i ajuts públics que tributen com a guany patrimonial

Es qualifiquen de guany patrimonial les SUBVENCIONS:

a) Quan la seva obtenció està lligada a un element patrimonial no afecte a activitat econòmica.

Entre altres:

 • Subvencions per adquisició o rehabilitació d’habitatge habitual.
 • Subvencions per la reparació de defectes estructurals en l’habitatge habitual.
 • Ajuts públics per al pagament de l’IBI.
 • Ajuts públics derivats del Pla Renove dels béns de què es tracti (electrodomèstics, calderes, finestres, aire condicionat, etc.).
 • Ajuts públics per a la instal·lació de rampes, ascensors, encara que s’instal·lin per a millorar la mobilitat.
 • Ajuts públics a l’adquisició de vehicles sostenibles (MOVES III 2023) quan els beneficiaris són contribuents de l’IRPF que no duen a terme cap activitat econòmica.

Atenció. Aquestes subvencions públiques si bé estan lligades a un element patrimonial no deriven de la seva transmissió i, per tant, han de ser incloses en la declaració d’IRPF dins d'”Altres guanys i pèrdues patrimonials que no deriven de la transmissió d’elements patrimonials”.

b) Quan la seva obtenció no està lligada a un element patrimonial, i no es qualifica de rendiment del treball o de l’activitat econòmica, per exemple:

 • Ajuts públics al lloguer
 • L'”Ajut de 200 euros a persones físiques de baix nivell d’ingressos i patrimoni” regulada en l’article 74 del Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.
 • El “Bo Social Tèrmic”
 • Bo Cultural Jove
 • Altres bons culturals
 • Ajuts públics als titulars de béns integrants del Patrimoni Històric Espanyol destinats a la seva conservació o rehabilitació.
 • Ajuts públics per a la primera instal·lació de joves agricultors previstos en el Marc Nacional de Desenvolupament Rural destinats a l’adquisició d’una participació en el capital d’empreses agrícoles.

Subvencions considerades com a rendiments del treball

No obstant l’anterior, la llei qualifica determinats ajuts com a rendiments del treball. És el cas dels següents ajuts i subvencions:

 • Prestacions de la Seguretat Social per desocupació o per incapacitat, jubilació, accident, malaltia, viduïtat o similars.
 • Les beques que no estiguin exemptes, així com els ajuts concedits per promoure l’ocupació (el Pla PREPARA o les beques de transport per a cursos de formació d’aturats).
 • Ajuts públics per a l’adquisició de material escolar, inclosos llibres de text i material didàctic i informàtic complementari.
 • Ajuts públics per a menjador escolar
 • Ajuts per a transport escolar.
 • Xecs guarderia que ofereixen diverses comunitats
 • Ajuts d’integració i emergència social, destinats a sufragar despeses d’aliments, llum i aigua.

Subvencions com a rendiments d’activitats econòmiques

Es consideren com a rendiment d’activitat econòmica les subvencions públiques que s’enquadrin dins de les següents modalitats:

 • Subvencions corrents que substitueixin ingressos ordinaris de l’exercici. Aquest tipus de rendes es consideraran un ingrés de l’activitat, com si s’hagués produït una venda, per exemple.
 • Subvencions que financen la compra d’elements patrimonials que estiguin lligats a l’activitat. En aquest cas s’imputen com a ingrés de l’activitat en la mateixa proporció que l’amortització dels béns de l’immobilitzat finançats amb la subvenció. Per exemple, si s’ha beneficiat del Pla PIVE com a empresari, aquests diners es consideren com a major ingrés en el rendiment de l’activitat.

Font: AEAT