Recordatori juliol 2022: declaracions d’IVA, retencions, pagaments fraccionats IRPF i declaració de l’impost sobre societats

Li recordem que durant el mes vinent de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021.

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2020. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 20 de juliol de 2020, tots dos inclusivament (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració), si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert a nom seu el compte on es domicilia el pagament.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder dur a terme la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

Li recordem que durant el mes vinent de juliol ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i societats i del pagament fraccionat de renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva) i de la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2021.

En concret, el pròxim dia 20 juliol s’ha de presentar i si escau procedir a l’ingrés del 2n TRIMESTRE 2022 corresponent a l’IVA i al pagament fraccionat de l’IRPF en relació amb les activitats empresarials i professionals, així com a l’ingrés de les retencions sobre els lloguers de locals de negoci i sobre les rendes de capital.

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 25 de juliol finalitza el termini per presentar la declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2020. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 de juliol al 20 de juliol de 2020, tots dos inclusivament (si el venciment del termini de presentació coincideix amb un dia inhàbil, el termini finalitza el primer dia hàbil següent i el termini de domiciliació bancària s’ampliarà amb caràcter general el mateix nombre de dies que resulti ampliat el termini de presentació d’aquesta declaració), si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert a nom seu el compte on es domicilia el pagament.

Tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

Per aquest motiu, els preguem que, com més aviat millor, ens facilitin tota la documentació així com aquelles dades que els sol·licitem per poder dur a terme la confecció i presentació d’aquestes declaracions.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.

Sense res més a afegir, rebi una salutació.