Reforma de la llei d’estrangeria a Espanya

Finalment ha entrat en vigor una important reforma en el reglament d’estrangeria a Espanya, i això suposa modificacions molt avantatjoses de cara a obtenir el permís de residència (i especialment treball) i quedar-se a Espanya a llarg termini.

Llei de nòmades digitals:

Des del 21 de desembre de 2021, s’ha publicat la Llei 28/2022, de 21 de desembre que ha inclòs en la LO 14/2013, un nou tipus d’autorització de residència per a teletreballadors de caràcter internacional, més conegut com a “nòmades digitals”.

En el supòsit d’exercici d’una activitat professional, es permetrà al titular d’una autorització per teletreball de caràcter internacional treballar per a una empresa ubicada a Espanya, sempre que el percentatge d’aquest treball no sigui superior a un 20% del total de la seva activitat professional.

Podran demanar aquesta autorització els professionals que acreditin ser graduats o postgraduats d’universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negocis de reconegut prestigi o bé amb una experiència professional mínima de tres anys a més d’altres requisits.

Modificació d’autoritzacions de professionals altament qualificats.

Des del 21 de desembre de 2021, s’ha publicat la Llei 28/2022, de 21 de desembre que ha inclòs modificacions respecte a la contractació de professionals altament qualificats, on es dona una major flexibilitat respecte a l’entrada i la permanència a Espanya per motius d’interès econòmic.

La modificació inclou un increment de les autoritzacions inicials que passa de dos a tres anys, la renovació de les quals serà per dos, podent-se sol·licitar amb posterioritat l’autorització de residència de llarga durada.

La mateixa modificació de la durada del termini de l’autorització de residència, afectarà també les altres autoritzacions regulades a la LO 14/2013 de 27 de setembre de suport als emprenedors i la seva internacionalització, concretament a les autoritzacions de residència per a inversions, per a investigació, per al cas de trasllat intra-empresarial, per a professionals altament qualificats, per a emprenedors i per al cas de treballadors de caràcter internacional, coneguts com a “nòmades digitals”.

Arrelament familiar

Si ets descendent de ciutadà de nacionalitat espanyola i tens més de 21 anys, l’administració ha flexibilitzat els requisits, perquè puguis obtenir una autorització de residència a Espanya mitjançant l’arrelament familiar.

Es podran acollir a aquest procediment:

  • Als pares o tutors d’un menor d’edat de nacionalitat espanyola sempre que aquests estiguin a càrrec del menor, s’encarreguin de les seves obligacions patern-filials i convisquin amb aquest.
  • S’ha inclòs un nou supòsit que es dona «Quan es tracti de persona que presti suport a la persona amb discapacitat de nacionalitat espanyola per a l’exercici de la seva capacitat jurídica, sempre que la persona sol·licitant que presta aquest suport tingui a càrrec la persona amb discapacitat i hi convisqui. En aquest supòsit es concedirà una autorització per cinc anys que habilita a treballar per compte d’altre i per compte propi». Això pot fer referència a aquelles persones l’activitat de les quals sigui la cura de persones grans amb nacionalitat espanyola, però s’haurà de tenir reconegut el suport judicialment.
  • Un altre canvi significatiu es refereix als ascendents d’espanyols majors de 65 anys. Amb la reforma, en aquests casos ja no s’exigirà la dependència econòmica del sol·licitant amb el seu familiar. Això aplica també per als ascendents o descendents del cònjuge o parella de fet.
  • Per als menors de 65 anys i majors de 21 anys es manté la condició de demostrar que aquestes persones han depès del sol·licitant almenys l’últim any previ a la sol·licitud de la residència.


És important aquesta reforma, ja que, per als esmentats casos, no s’exigeix la dependència econòmica amb el familiar, com sí que es fa en les autoritzacions de familiar de comunitari.

Les autoritzacions que, se’ls concedirà seran per cinc anys que habilita a treballar per compte d’altre i compte propi.

Podeu posar-vos en contacte amb aquest despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que pugueu tenir al respecte.

Una cordial salutació,