S’estén fins al 31 de desembre de 2023 el termini per a sol·licitar els avals ICO

S’ha ampliat el termini de sol·licitud d’aquests avals durant tot l’any 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022). L’aval garanteix fins al 80% dels nous préstecs, i s’ha ampliat l’import màxim fins a dos milions d’euros (és més reduït en el sector agrícola i pesquer).

Per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms de tots els sectors afectats per les conseqüències econòmiques de la guerra entre Rússia i Ucraïna, el govern va adoptar un paquet de mesures, entre les quals va ser obrir una línia d’avals garantits per l’ICO (Institut de Crèdit Oficial) i el seu termini de sol·licitud s’ha ampliat durant tot l’any 2023 (abans aquest termini finalitzava el 31 de desembre de 2022).

Ens referim a línia d’avals públics gestionada per ICO i creada a l’empara del Reial decret llei 6/2022 per a pal·liar les tensions de liquiditat generades en el marc de la guerra a Ucraïna, vigència que actualment s’estén fins a 31 de desembre de 2023.

Cal recordar que es va alliberar el primer tram de la línia (per import de 5.000 milions d’euros) el maig de 2022, desenvolupant-se els seus termes i condicions en la Resolució de 10 de maig de 2022 de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa.

Mitjançant acord del Consell de Ministres, que es recull en la Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, s’han reformulat certs termes i condicions del primer tram de la línia esmentat. Es destaquen aquestes novetats:

  • El primer tram s’estructura en dos subtrams: fins a 3.500 milions d’euros per a préstecs concedits a autònoms i pimes i fins a 1.500 milions d’euros per a préstecs concedits a empreses que no reuneixin la condició de pime.
  • L’import total dels préstecs avalats per beneficiari no podrà superar els 150 milions d’euros.
  • Els beneficiaris de finançament amb aval per import superior a 50 milions d’euros hauran d’assumir el compromís de no repartir dividends durant la vida de l’operació avalada.
  • Les entitats financeres es comprometen a mantenir almenys fins a 31 de desembre de 2023 els límits de les línies de circulant concedides a aquells clients els préstecs dels quals resultin avalats.

D’altra banda, la Resolució de 24 de gener de 2023, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 27 de desembre de 2022 ha suposat l’alliberament del segon tram de la línia, per import de 500 milions d’euros, destinat a empreses i autònoms que acompleixin activitats considerades intensives en consum de gas, i es pren com a referència una llista de codis CNAE.

Els termes i condicions del nou tram són, en general, mirall dels del primer tram. Com a novetat destacable, per als avals que es concedeixin amb càrrec al segon tram s’incrementa el límit màxim de la cobertura dels avals, que poden arribar fins al 90% del principal de les operacions i s’estableixen noves comissions per aval.

Llindars

L’aval garanteix fins al 80% dels nous préstecs, i s’ha ampliat l’import màxim fins a 2.000.000 euros (si bé és més reduït en el sector agrícola i pesquer). A més, s’estableix el següent:

  • Un període de carència del principal de dotze mesos a sol·licitud del deutor.
  • Les entitats hauran de mantenir obertes les línies de circulant fins al 31 de desembre de 2023 als qui sol·licitin aquests avals.
  • Hauran d’aplicar els millors usos i pràctiques bancàries en benefici dels seus clients.
  • I no podran condicionar l’aprovació dels préstecs a la contractació per part del client de cap altre servei o producte.

Els avals es destinen a garantir noves operacions de finançament concedides per les entitats financeres, i podran sol·licitar-los els autònoms i empreses que no es trobin en situació de morositat ni en procediment concursal a la data de signatura de l’operació, ni estiguin subjectes a sancions per part de la Unió Europea, ni tinguin en el moment de sol·licitud de l’aval cap procés d’execució d’avals gestionats per l’ICO.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,