S’estén fins al 31 de desembre la rebaixa de l’IVA

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial decret llei que prorroga durant 6 mesos algunes de les mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra d’Ucraïna. D’aquesta manera, es mantenen les rebaixes d’IVA del 4% al 0% en els productes de primera necessitat (pa, ous, fruites i verdures) i del 10% al 5% en altres productes bàsics, com la pasta i els olis. També s’estableix una línia d’avals del 20% dirigida a joves i famílies amb menors a càrrec seu per a cobrir parcialment préstecs hipotecaris.

El Consell de Ministres del dia 27 de juny, ha aprovat un Reial decret llei (RDL) que estén per sis mesos (fins al 31 de desembre de 2023) diverses mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials derivades de la guerra a Ucraïna. Aquesta pròrroga garanteix la continuïtat de mesures en àrees com el transport, l’habitatge i el suport a la reconstrucció de l’illa de la Palma, així com la transposició de directives europees.

Manteniment de rebaixes d’IVA en productes de primera necessitat 

L’Executiu manté les rebaixes d’IVA del 4% al 0% en productes essencials com el pa, els ous, les fruites i les verdures. Així mateix, es prorroga la reducció del 10% al 5% en altres productes bàsics, com la pasta i els olis, assegurant així un alleujament econòmic per als ciutadans.

Continuïtat en la rebaixa de l’IVA en electricitat i gas 

La pròrroga també inclou la rebaixa de l’IVA en electricitat i gas, que es mantindrà en el 5%. Aquesta mesura busca alleujar la càrrega econòmica dels consumidors en un sector tan fonamental com l’energètic.

Límit al preu de la bombona de butà 

El RDL estableix la pròrroga del límit en el preu de la bombona de butà, garantint així un preu raonable i accessible per a les llars que utilitzen aquest tipus d’energia. Aquesta mesura protegeix els ciutadans de possibles increments desproporcionats en el cost del butà.

Suport a la reconstrucció de la Palma 

L’extensió de les mesures també contempla el suport continuat a la reconstrucció de l’illa de la Palma, afectada per l’erupció volcànica. Aquest suport del Govern permetrà continuar impulsant la recuperació de la zona i donar assistència als afectats.

Descomptes del 50% en transport públic

S’aprova la pròrroga d’ajuts directes per a promoure una rebaixa del 50% en els abonaments i títols multiviatge del transport públic durant el segon semestre de 2023, subvencionant el transport a comunitats autònomes i entitats locals.

Pròrroga del descompte de 10 cèntims per litre de gasoil

Es prorroga la bonificació de 10 cèntims per litre de combustible consumit per al sector del transport professional per carretera fins a desembre de 2023.

La mesura s’articula en dues fases: la primera contempla la pròrroga del descompte de 10 cèntims per litre de combustible consumit fins al 30 de setembre de 2023, i la segona una bonificació de 5 cèntims d’euros entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre de 2023.

Per a les flotes mogudes per gas es preveu una compensació de 13 cèntims fins a setembre i de 7 cèntims d’euro durant l’últim trimestre de l’any, donades les especials circumstàncies a les quals s’enfronta el preu del gas en aquesta etapa.

Suspensió de desnonaments

S’amplia la suspensió de desnonaments i llançaments d’habitatge habitual per a persones i famílies vulnerables fins a desembre de 2023, amb mesures de protecció i flexibilitat en uns certs casos.

Entre altres qüestions, aquesta mesura contempla:

L’ampliació fins al 31 de desembre de 2023 de les mesures de protecció que es van aprovar per a aquelles llars vulnerables que s’enfrontin a procediments de desnonament del seu habitatge habitual, amb l’acció coordinada dels òrgans judicials i dels serveis socials competents, incloses aquelles llars afectades per procediments de llançament del seu habitatge habitual, que no es derivin de contractes d’arrendament, quan existeixin persones dependents, víctimes de violència sobre la dona o menors d’edat a càrrec.

En aquest últim supòsit, s’estableix la possibilitat que el jutge, prèvia valoració ponderada i proporcional del cas concret, tingui la facultat de suspendre el llançament, quan els propietaris d’aquests immobles siguin persones físiques o jurídiques titulars de més de 10 habitatges, sol·licitant informe als serveis socials competents a fi que puguin valorar la situació de vulnerabilitat econòmica i identificar les mesures a aplicar per a donar resposta a aquesta situació. En aquests casos, sempre es tindran en compte els casos que ja es van regular en els que la suspensió mai podrà dictar-se i són:

  • Quan l’habitatge sigui la residència habitual o segona residència del propietari.
  • Quan s’hagi produït en un immoble de propietat d’una persona física o jurídica que el tingui cedit per qualsevol títol vàlid en dret a una persona física que tingués en ell el seu domicili habitual o segona residència degudament acreditada.
  • Quan l’entrada o permanència en l’immoble s’hagi produït mitjançant intimidació o violència sobre les persones.
  • Quan existeixin indicis racionals que l’habitatge s’estigui utilitzant per a la realització d’activitats il·lícites.
  • Quan es tracti d’immobles destinats a habitatge social i ja s’hagués assignat l’habitatge a un sol·licitant.
  • Que l’entrada en l’immoble s’hagi produït amb posterioritat a l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020.

En cas que no s’ofereixi una solució residencial en els tres mesos següents des de l’emissió de l’informe dels serveis socials, els propietaris de l’immoble tindran dret a sol·licitar una compensació sempre que s’acrediti el perjudici econòmic ocasionat.

S’estén de nou el termini durant el qual els arrendadors i titulars de l’habitatge afectats per la suspensió extraordinària del desnonament o llançament, podran presentar la sol·licitud de compensació prevista en la disposició addicional segona del Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports.

Aquest termini era d’un mes des de la finalització de la vigència de les mesures. Així, amb l’ampliació prevista per a aquestes mesures, el nou termini en el qual es podrà presentar aquesta sol·licitud queda fixat fins al 31 de gener de 2024.

Avals ICO del 20% per a compra de primer habitatge

S’estableix una línia d’avals del 20% dirigits a joves i famílies amb menors a càrrec seu per a cobrir parcialment préstecs hipotecaris, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició d’uns 50.000 habitatges.

Els avals estan dirigits a joves de fins a 35 anys i famílies amb menors a càrrec seu sense límit d’edat amb ingressos individuals de fins a 37.800 euros bruts a l’any (4,5 vegades l’IPREM). En el cas que l’habitatge sigui adquirit per dues persones, el límit d’ingressos s’elevarà al doble. És a dir, els ingressos dels dos adquirents no podran superar en conjunt, la suma del límit establert per a cadascun.

La mesura compta amb factors de millora en funció del nombre de fills i de si la família és monoparental. Així, aquest límit s’incrementarà en 0,3 vegades l’IPREM (2.520 euros bruts anuals) per cada menor a càrrec i, a més, en el cas de família monoparental el límit es podrà incrementar en un 70% addicional.

El préstec avalable amb la línia podrà ser de fins al 100% del menor valor entre el de taxació i el preu de compra de l’habitatge. El cost de l’aval atorgat serà assumit per l’entitat de crèdit. En aquest punt, s’obre la porta a establir un límit màxim de preu de venda o taxació de l’habitatge, que podria fixar-se en funció de l’àmbit territorial.

El Ministeri compartirà fins al 20% del risc de la totalitat del principal de cada hipoteca amb l’entitat de crèdit en igualtat de condicions. Si l’habitatge a adquirir disposa d’una qualificació energètica mínima D o superior, el Ministeri podrà avalar fins al 25% del principal del préstec.

El termini de l’aval atorgat pel Ministeri serà per un màxim de 10 anys amb independència del termini d’amortització del préstec i de l’existència o no d’un període de carència. El període per a formalitzar les hipoteques que s’acullin a aquesta línia d’avals finalitzarà el 31 de desembre de 2025, amb possibilitat de pròrroga de dos anys en funció de la demanda i les circumstàncies econòmiques.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquesta qüestió.

Una salutació cordial,