Tarifa regulada de la llum queda limitada a particulars i microempreses

Des del passat 1 de gener de 2024, la tarifa regulada del preu de l’electricitat (coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor “PVPC”) a la qual estan acollides moltes empreses, queda limitat a consumidors domèstics i microempreses el punt de subministrament de les quals estigui connectat a tensions no superiors a 1 kV i amb potència contractada menor o igual a 10 quilowatts (kW) en cadascun dels períodes horaris existents. Si és el seu cas, vegi com l’afecta aquest canvi.

La nova metodologia de càlcul de la tarifa regulada de l’electricitat, coneguda com a Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC), va entrar en vigor el passat 1 de gener de 2024 amb l’objectiu d’aportar més estabilitat a les factures dels prop de 8,6 milions de consumidors que s’hi acullen. El canvi serà automàtic -els consumidors no hauran de fer res- i se n’encarregaran les companyies elèctriques, que aplicaran la nova fórmula de preu de l’energia en les factures que emetin des de l’1 de gener de 2024.

Aprovada el juny passat pel Govern, la reforma fixa un marc transitori pel qual el pes del senyal a termini s’incrementarà entre 2024 i 2026, i delimita aquesta tarifa a llars i micropimes, si bé les comunitats de veïns que compleixin amb els requisits de tensió i potència podran continuar beneficiant-se’n.

Fins ara, a aquesta tarifa s’hi podien acollir els qui no estiguessin connectats a tensió superior a 1 kV i tinguessin una potència contractada menor o igual a 10 kW. No obstant això, amb la nova regulació aquesta possibilitat es restringeix a les persones físiques i a microempreses, per la qual cosa la resta de les empreses hauran de canviar la seva tarifa.

Atenció. Recentment, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha aclarit que les comunitats de veïns que no estiguin connectades a una tensió superior a 1 quilovolt (kV) i que tinguin una potència contractada menor o igual a 10 kW també s’hi podran acollir.

Microempreses

A aquest efecte, es considera microempresa aquella que tingui menys de 10 treballadors i que el seu volum de negocis o balanç general anual no superi els 2 milions d’euros. Aquestes empreses es podran beneficiar de la tarifa PVPC sempre que tinguin contractades la tensió i la potència abans indicades i justifiquin la seva condició de microempreses (mitjançant una declaració responsable) en el moment de la sol·licitud o de renovació del contracte.

Si la seva empresa no reuneix els requisits per a ser considerada microempresa, però té un contracte en PVPC vigent a data 1 de gener de 2024, se’n podrà beneficiar fins al seu venciment. Això sí, quan finalitzi:

  • Haurà de canviar de tarifa i contractar el subministrament amb una comercialitzadora del mercat lliure.
  • En cas contrari, com a penalització per no canviar, se li aplicarà el PVPC més un recàrrec del 20% en la seva factura. Aquest recàrrec també s’aplicarà a aquelles microempreses que no hagin certificat la seva condició mitjançant la declaració responsable.