Taules d’amortització

La nova taula que va entrar en vigor el 1 gener 2015 quedaria de la següent manera:

Tipus d’ elementCoeficient linial màximPeríode d’anys màxim
Obra civil  
Obra civil general2%100
Paviments6%34
Infraestructures i obres mineres7%30
Centrals
Centrals hidràuliques2%100
Centrals nuclears3%60
Centrals de carbó4%50
Centrals renovables7%30
Altres centrals5%40
Edificis
Edificis Industrials3%68
Terrenys dedicats exclusivament a escombreres4%50
Magatzems i dipòsits (gasosos, líquids i sòlids)7%30
Edificis Comercials, administratius, de serveis i habitatges2%100
Instal·lacions  
Subestacions. Xarxes de transport i distribució d’ Energia5%40
Cables7%30
Resta d’instal·lacions10%20
Maquinaria12%18
Equips mèdics i assimilats15%14
Elements de transport
Locomotores, vagons i equips de tracció8%25
Vaixells i aeronaus10%20
Elements de Transport intern10%20
Elements de Transport extern16%14
Automacions20%10
Mobiliari i Estris
Mobiliari10%20
Llenceria25%8
Cristalleria50%4
Útils i Eines25%8
Motlles, matrius i models33%6
Altres Estris15%14
Equips electrònics i informàtics. Sistemes i programes
Equips Electrònics20%10
Equips per a processos de informació25%8
Sistemas y programes informàtics33%6
Produccions cinematogràfiques, fonogràfiques, vídeos i sèries audiovisuals33%6
Altres elements10%20

Per als casos en què s’hagin adquirit els elements amb anterioritat a la data d’entrada en vigor dels nous tipus d’amortització s’estableix que:

1.- Si el coeficient d’amortització és diferent del que es venia aplicant. A partir de l’01-01-2015 i següents s’aplicarà l’amortització resultant de dividir el net fiscal existent entre els anys de vida útil que li resti a l’element segons les noves taules. Per tant per cada element el primer que hem de fer és determinar quina és la seva vida útil amb les noves taules d’amortització, així aconseguim saber quants anys li queden per amortitzar des 2015. Per exemple si un bé es va adquirir el 2010 i amb les noves taules d’amortització la vida útil determinada és de 10 anys, el 2015 li queden 5 anys per amortitzar.

El segon pas a realitzar seria dividir el valor net comptable que tinguem en aquest element a 31/12/2014 pel nombre d’anys pendent d’amortitzar obtenint així la dotació anual per a 2015 i següents.

Exemple: Si al gener del 2013 es van adquirir unes eines per valor de 15.000 euros i les estem amortitzant de forma lineal segons el coeficient màxim anterior (30%) ara passaria a amortitzar de la següent manera.

-El Nou coeficient màxim a partir de 2015 el del 25%.

-La Vida útil de les eines és de 4 anys, per tant recalculem l’amortització de 2015 i següents dividint el Valor Net Comptable (6.000) a 31/12/2014 entre 2 anys que queden per amortitzar sorgint una dotació anual de 3.000 euros .

AnyAmortitzacióAmortitzacióValor Net
AcumuladaComptable
20134.500,00 €4.500,00 €10.500,00 €
20144.500,00 €9.000,00 €6.000,00 €
20153.000,00 €12.000,00 €3.000,00 €
20163.000,00 €15.000,00 €0,00 €

2.- Si el tipus d’amortització no era lineal i per la nova taula ara li correspon un termini diferent, es pot aplicar el mètode lineal en el temps que li quedi de vida útil a partir del primer període que s’iniciï a partir de 2015.

3.- Els canvis en els coeficients es comptabilitzaran com un canvi en l’estimació del que implica incloure la informació en la memòria.

Barcelona, Gener 2016