Termini per presentar davant Hisenda el model 347

Recordi que el pròxim dia 29 de febrer de 2024 finalitza el termini màxim per presentar el model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2023. En aquest model es declaren les operacions efectuades amb un mateix client o proveïdor que en conjunt superin els 3.005,06 € (IVA inclòs). Les operacions s’entenen produïdes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant. És important que totes dues parts presentin la declaració amb idèntiques quanties, perquè no hi pugui haver problemes o sancions…Amb l’arribada del mes de febrer comença el compte enrere per a la presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones”, una presentació informativa, però de gran importància, ja que si es produeixen discrepàncies significatives en les xifres declarades entre un proveïdor i el seu client, això pot derivar en un expedient de comprovació per part de l’Agència Tributària.Recordem que el model 347 és una declaració anual informativa d’operacions amb terceres persones, que els empresaris i professionals estan obligats a presentar sempre que hagin fet operacions amb tercers per un import superior als 3.005,06 euros durant l’any natural, diferenciant els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.El pròxim dia 29 de febrer finalitza el termini màxim de presentació del model 347 “Declaració anual d’operacions amb terceres persones” de l’exercici 2023.Atenció. En aquells supòsits en què per raons de caràcter tècnic no fos possible efectuar la presentació a través d’Internet en el termini reglamentari de declaració, aquesta presentació es podrà presentar durant els quatre dies naturals següents al de finalització d’aquest termini.Si durant l’any 2023 ha efectuat operacions amb algun client o proveïdor per import superior a 3.005,06 euros en el seu conjunt, ha de presentar el model 347. Aquesta quantia inclou l’IVA, per la qual cosa una operació de 2.500 euros (que amb IVA ascendeixi a 3.025 euros) ja s’hi ha d’incloure.El poden sancionar per cometre errorsTotes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar correctament emplenades en el programa comptable, ja que, en cas contrari, en intentar exportar el fitxer amb la declaració, aquesta presentarà errors. Alguns errors que es poden produir són per NIF erronis o codis postals que no estiguin emplenats. L’emplenament incorrecte de les declaracions informatives, segons l’article 198 de la Llei General Tributària, pot ser sancionada amb una multa pecuniària fixa de 20 euros per cada dada o conjunt de dades referides a una mateixa persona o entitat que s’hagués hagut d’incloure en la declaració, amb un mínim de 300 euros i un màxim de 20.000 euros.Però el que sí que és important és que aquest model tingui coherència amb altres models tributaris que es presentin a l’Agència Tributària, ja que, en cas contrari, l’Agència Tributària farà una inspecció per saber-ne el motiu, sobretot si d’aquestes incoherències es desprèn que s’han ingressat quantitats menors per liquidacions tributàries que s’haurien d’haver ingressat.Per això, els preguem que ens remetin en un termini breu tota la informació necessària per procedir al seu emplenament, revisió i tramitació.És imprescindible, per cadascun dels clients o proveïdors declarats, la següent informació:

 • NIFCognoms i nom o raó socialCodi postalMunicipiImport desglossat de manera trimestral
 • A TENIR EN COMPTEQui estan obligats a presentar el model 347?Els empresaris i professionals que desenvolupin activitats econòmiques estan obligats a presentar el model 347, quan respecte a una altra persona o entitat hagin fet operacions que en el seu conjunt hagin superat la xifra de 3.005,06 € (IVA inclòs) l’any natural al qual es refereixi la declaració. També hi estan obligats les entitats o establiments de caràcter social i les  comunitats de propietaris per les adquisicions de béns i serveis que efectuïn al marge d’activitat empresarial o professional quan el seu import hagi superat 3.005,06 € (exclosos els subministraments d’aigua, energia elèctrica, combustible i assegurances).Atenció. Les operacions en les quals no se suporta o no es repercuteix IVA també s’han de declarar, sempre que existeixi obligació d’expedir factura i se superin els 3.005,06 euros. Per exemple:
 • Les operacions en les quals s’hagi produït la inversió del subjecte passiu (en aquest cas, ha de declarar l’import sense IVA). Es produeix aquesta inversió, per exemple, en alguns lliuraments d’immobles, o en alguns lliuraments de productes electrònics.Les subvencions públiques procedents d’una mateixa administració que superin els 3.005,06 euros.Els lliuraments gratuïts en els quals la llei l’obliga a ingressar l’IVA. Per exemple, si la seva empresa fabrica mobles i de manera gratuïta lliura mobiliari a un treballador, haurà de declarar aquest lliurament si el cost imputable a aquests mobles més l’IVA supera els 3.005,06 euros.Les operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l’IVA, ha de ser incloses tant pels subjectes passius que efectuïn les operacions, com pels seus destinataris, pels imports reportats durant l’any natural conforme a la regla general de la meritació.
 • No estan obligats a presentar el model 347
 • Els qui realitzin a Espanya activitats empresarials o professionals sense tenir en territori espanyol la seu de la seva activitat econòmica, un establiment permanent o el seu domicili fiscal o, en el cas d’entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger, sense tenir presència en territori espanyol.Les persones físiques i entitats en atribució de rendes en l’IRPF , per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura. No obstant l’anterior, els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA ha d’informar de les adquisicions de béns i serveis que duguin a terme que hagin de ser objecte d’anotació en el llibre registre de factures rebudes (adquisicions i importacions de béns i serveis pels quals s’hagi suportat o satisfet l’impost i destinats a la seva utilització en les activitats per les quals resulti aplicable el referit règim especial).Els obligats tributaris que no hagin fet operacions que en el seu conjunt, respecte d’una altra persona entitat, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent o de 300,51 euros durant el mateix període, quan, en aquest últim supòsit, realitzin la funció de cobrament per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial o d’autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats.Els obligats tributaris que hagin fet exclusivament operacions no sotmeses al deure de declaració (en general, aquelles operacions que són objecte de declaració en models tributaris específics).Els subjectes passius inscrits en el REDEME no estan obligats a presentar el model 347, ja que estan obligats a portar els seus llibres registre de l’IVA a través de la seu electrònica de l’AEAT, i els subjectes passius que utilitzin l’SII queden exclosos de l’obligació de presentar el model 347.
 • Atenció. Si ha efectuat operacions respecte de les quals Hisenda ja té informació (a través d’altres declaracions), ara no les ha d’incloure en el model 347. Així, no ha d’incloure:
 • Les operacions subjectes a retenció, perquè Hisenda ja té la seva informació gràcies a les declaracions periòdiques i resums anuals (tampoc són declarables totes aquelles operacions que s’hagin de declarar en altres models com el 190, 193, 180, etc.). Els lliuraments o adquisicions intracomunitàries de béns i serveis, perquè es declaren en el model 349.Les operacions d’exportació i importació, perquè es declaren en duana.Passa el mateix amb els lliuraments de béns entre la península i Canàries, Ceuta i Melilla.
 • Dades dels clients i proveïdors sense errors o omissionsTotes les dades que es requereixen en els registres del model 347 han d’estar correctament emplenades en el programa comptable, ja que, en cas contrari, en intentar exportar el fitxer amb la declaració, presentarà errors. Alguns errors que es poden produir són NIF erronis o codis postals que no estan emplenats.Poden existir discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor?Sí. En el cas que es rebi la factura pel client i es registri en un període trimestral diferent del de la seva emissió pel proveïdor sorgiran diferències. Per exemple: la societat X va vendre a Y per un import de 10.000 euros el 20 de març de 2023. La societat Y va rebre la factura el 30 d’abril i la va registrar en el llibre de factures rebudes en aquesta data. En el 347 de X l’operació indicada s’ha d’incloure, amb la clau “B”, en la casella corresponent al 1T i en el 347 de Y s’inclourà, amb la clau “A” en la casella corresponent al 2T.Es pot declarar un import negatiu en el model 347?Sí. Sempre que l’import anual de les operacions superi, en el seu valor absolut (sense signe), els 3.005,06 €. Aquest import s’ha de consignar en la declaració amb el signe negatiu.Com es declaren les operacions en les quals posteriorment existeixin devolucions, descomptes, bonificacions o modificació de la base imposable?Aquestes circumstàncies modificatives s’han de reflectir en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions fetes amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros.Com es declaren les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA?S’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de manera separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual que es percebin d’operacions corresponents a transmissions d’immobles subjectes a IVA. D’altra banda, en les caselles corresponents a Import anual de les operacions i Import trimestral de les operacions, es consignarà l’import de les operacions incloent-hi les transmissions d’immobles, però ab l’excepció dels imports de les operacions d’assegurances (entitats asseguradores) i arrendaments que s’han d’anotar en un registre separat.Lloguers en el model 347En el cas de l’arrendatari, si el lloguer està subjecte a retenció de l’IRPF o de l’impost sobre societats, i a més està subjecte a IVA, el mateix arrendatari ja declara les quantitats retingudes mitjançant el model 180, per la qual cosa no s’han d’incloure aquestes operacions, ja que aquestes operacions ja s’han informat en altres declaracions.Habitatges. En aquesta declaració no s’ha d’incloure els ingressos del lloguer d’habitatges a particulars que constitueixin la seva residència permanent (aquests lloguers estan exempts d’IVA i no s’ha d’emetre factura). En canvi, si ha llogat aparcaments o trasters de manera separada als habitatges, sí que els ha de declarar (sempre que superin l’import dels 3.005,06 €).D’altra banda, els arrendadors, havien d’informar dels locals que tenien arrendats, a quines persones, i l’import anual, quan superés els 3.005,06 €. No obstant això, aquesta obligació ha quedat suprimida des de 2014, ja que s’ha ampliat la informació a subministrar mitjançant el model 180, que ja inclou aquestes dades. Per tant, els arrendadors tampoc han d’incloure aquestes operacions en el model 347.Locals. Si ha llogat un local (o un habitatge per ser utilitzat com a despatx), dependrà de si el lloguer ha estat subjecte a retenció: si ho ha estat no l’ha d’incloure en el model 347 (perquè l’inquilí ja ha d’haver inclòs aquests imports en el resum anual de retencions). Però si les rendes no han estat subjectes a retenció sí que les ha de declarar en el model 347 (recordi que, si el valor cadastral total dels locals llogats supera els 601.102,10 euros, el contribuent pot comunicar als arrendataris que no practiquin retenció sobre les rendes que li paguin).Quins criteris existeixen d’imputació temporal?Les operacions que s’han de relacionar en el model 347 són les fetes pel declarant l’any natural al qual es refereix la declaració. A aquest efecte, les operacions s’entenen fetes en el període en el qual s’hagi de realitzar l’anotació registral de la factura que serveixi de justificant, de manera que:
 • Les factures expedides han d’estar anotades en el moment que es faci la liquidació i pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.Les factures rebudes han d’estar anotades per l’ordre que es rebin i dins del període de liquidació en què sigui procedent efectuar la seva deducció.
 • No obstant això existeixen diferents situacions que tenen un tractament particular.Entre elles podem destacar les següents:Operacions a les quals sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa, es consignaran també l’any natural corresponent al moment de la meritació total o parcial, d’acord amb la regla general de meritació i també d’acord amb la regla especial de meritació pròpia del règim especial.A més, tota la informació que s’hagi de proporcionar obligatòriament en la declaració caldrà subministrar-la sobre una base de còmput anual.Devolucions, descomptes, bonificacions i operacions que quedin sense efecte o alteracions de preu, així com en el cas que es dicti acte de declaració de concurs que hagin comportat modificacions en la base imposable de l’IVA i que s’hagin esdevingut en un trimestre natural diferent d’aquell en el qual s’hauria d’haver inclòs l’operació a la qual afecten aquestes circumstàncies modificatives, s’hauran de reflectir en el trimestre natural en què s’hagin produït, sempre que el resultat d’aquestes modificacions superi, juntament amb la resta d’operacions fetes amb la mateixa persona o entitat l’any natural, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.Els acomptes de clients i a proveïdors i altres creditors constitueixen operacions que cal incloure en el model 347. En efectuar-se ulteriorment l’operació, se’n declararà l’import total minorant-lo en el de l’acompte anteriorment declarat, sempre que el resultat d’aquesta minoració superi, juntament amb la resta d’operacions fetes l’any natural amb la mateixa persona o entitat, la xifra de 3.005,06 euros en valor absolut.Les subvencions, auxilis o ajuts que concedeixin les entitats integrades en les diferents administracions públiques territorials o en l’administració institucional s’entendran satisfets el dia en què s’expedeixi la corresponent ordre de pagament. En cas que no hi hagi ordre de pagament s’entendran satisfetes quan s’efectuï el pagament.Operacions en metàl·lic: quan les quantitats percebudes en metàl·lic no es puguin incloure en la declaració de l’any natural en el qual s’efectuen les operacions per percebre’s amb posterioritat a la seva presentació o per no haver arribat en aquest moment a un import superior a 6.000 euros, els obligats tributaris les han d’incloure separadament en la declaració corresponent a l’any natural posterior en el qual s’hagués efectuat el cobrament o s’hagués superat l’import assenyalat anteriorment.Configuració del 347 en els supòsits de fusió d’empresesEn el supòsit de fusió de dues empreses, cada entitat ha de fer una declaració amb el seu NIF, realitzant una presentació independent de l’entitat resultant de la fusió, atès que el model 347 recull les operacions que cada subjecte passiu ha fet, amb els seus clients i proveïdors.En cas contrari si totes les operacions de les entitats fusionades es presentessin amb el NIF de la nova entitat, crearia discrepàncies amb tots aquells que han tingut operacions amb elles, i les operacions no quedarien realitzades.Formes de presentacióLes formes de presentació habilitades per al model 347 són les següents:
 • Les administracions públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de les Unitats de Gestió de Grans Empreses, les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica, estan obligades a la presentació electrònica per Internet amb signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI-e).Les persones físiques poden presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i també poden fer servir el sistema de signatura amb clau d’accés en un registre previ com a usuari, denominat Cl@ve PIN.Les entitats a les quals sigui aplicable la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre la propietat horitzontal, poden presentar la declaració en tot cas amb signatura electrònica avançada, i a més en el cas que la seva declaració no excedeixi de 15 registres declarats també poden fer servir el servei d’impressió a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària i presentar la seva declaració mitjançant l’enviament d’un missatge SMS (predeclaració mitjançant enviament missatge SMS).
 • Emplenament de la declaració anual d’operacions amb terceres personesEn el model 347 es consignaran les següents dades:
 • Del declarant: nom i cognoms o raó social o denominació completa, NIF i domicili fiscal.De cadascuna de les persones o entitats incloses en la declaració: nom i cognoms o raó social o denominació completa i NIF, o si és el cas, el número d’identificació fiscal a l’efecte de l’impost sobre el valor afegit atribuït a l’empresari o professional amb el qual s’efectuï l’operació per l’estat membre d’establiment.L’import total (en euros), de les operacions fetes amb cada persona o entitat durant l’any natural al qual es refereixi la declaració.S’han de fer constar separadament les següents operacions, sense perjudici que a l’efecte de determinar si se supera o no la xifra de 3.005,06 euros, que genera l’obligació de declarar respecte a cada persona o entitat, es computin conjuntament amb la resta d’operacions realitzades:· Els arrendaments de locals de negocis (evidentment sempre que es tracti d’arrendaments que no hagin de ser declarats en el model 180). L’arrendador consignarà el nom i cognoms o raó social o denominació completa i el NIF dels arrendataris, les referències cadastrals i les dades necessàries per a la localització dels immobles arrendats.· Les operacions d’assegurances fetes per les entitats asseguradores. Es consignarà l’import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l’exercici de l’activitat asseguradora.· Les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, efectuades o que s’hagin d’efectuar (per exemple quan s’efectuen operacions de venda sobre plànol), que constitueixin lliuraments subjectes en l’IVA.· Les agències de viatges consignaran separadament diverses operacions que compleixin amb els requisits a què es refereix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre: aquelles prestacions de serveis en la contractació dels quals intervinguin com a mediadores en nom i per compte d’altri, i els serveis de mediació en nom i per compte d’altri relatius als serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges que l’agència de viatges presti al destinatari d’aquests serveis de transport.S’han de declarar separadament els cobraments per compte de tercers d’honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d’autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats efectuats per societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin les de cobrament.Es faran constar els imports superiors a 6.000 euros (caldrà entendre que es tracta de l’import total dins de l’any natural, no operació per operació) que s’haguessin percebut en metàl·lic de cadascuna de les persones o entitats relacionades en la declaració.Es faran constar separadament d’altres operacions que, si és el cas, es facin entre les mateixes parts, les següents operacions:
 • a) A les que sigui aplicable el règim especial del criteri de caixa de l’IVA. Aquestes operacions s’han de consignar atesos els següents criteris:En el moment en què s’hagin reportat conforme a la regla general de meritació continguda en l’article 75 de la Llei de l’IVA, com si a aquestes operacions no els hagués estat aplicable el règim especial.En el moment en què es produeixi la seva meritació total o parcial de conformitat amb els criteris continguts en l’article 163 tercies de la Llei de l’IVA pels imports corresponents.b) En les que el subjecte passiu sigui el destinatari d’acord amb el que s’estableix en l’article  84.UN.2n de la Llei de l’IVA.

  c) Que hagin resultat exemptes de l’IVA per referir-se a béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent dels duaners definit en l’apartat cinquè de l’Annex de la Llei de l’IVA.