Un administrador amb càrrec caducat pot convocar una junta per a nomenar administrador?

Una convocatòria de junta feta per un administrador caducat és vàlida per a renovar els càrrecs d’administradors i aprovar els comptes anuals de diversos exercicis.

Com ja sap, la Llei de societats de capital estableix que en cas de mort o de cessament de l’administrador únic, de tots els administradors solidaris, d’algun dels administradors mancomunats, o de la majoria dels membres del consell d’administració, sense que existeixin suplents, qualsevol soci pot sol·licitar del secretari judicial i del registrador mercantil del domicili social la convocatòria de junta general per al nomenament dels administradors.

A més, qualsevol dels administradors que romanguin en l’exercici del càrrec pot convocar la junta general amb aquest únic objecte.

Atenció. Les juntes (en SA i SL) han de ser convocades per l’administrador i, com a regla general, el seu càrrec ha d’estar vigent.

Un administrador amb càrrec caducat pot convocar una junta per a nomenar administrador?

La Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública admet la convocatòria de la junta general per un administrador el càrrec del qual fa anys que està caducat. En la seva Resolució de 31 d’octubre de 2023 (BOE de 21 de novembre de 2023) admet que fins i tot un administrador amb càrrec caducat feia tretze anys pot convocar junta per a nomenar administradors i aprovar comptes anuals per a evitar l’acefàlia de la societat.

Per tant, malgrat que el càrrec estigui caducat (en aquest cas des de feia més de tretze anys), l’administrador pot convocar una junta perquè es nomeni un nou administrador. En ella també es poden aprovar els comptes pendents per a aixecar així el tancament del registre que provoca no dipositar-los.

La Direcció General aplica al cas plantejat la seva doctrina resultant de la Resolució de 7 de maig de 2021.

En definitiva, la Direcció General considera que una convocatòria de junta feta per un administrador caducat, que a més sembla que en aquest cas no havia estat reelegit, i caducat fa més de tretze anys, és perfectament vàlida sempre que l’ordre del dia sigui el relatiu al nomenament de nou òrgan d’administració i a l’aprovació dels comptes anuals de diversos exercicis com a manera de superar el tancament registral. Se secunda per a això en diverses sentències del Tribunal Suprem i especialment en la número 37/2012, de 23 de febrer.