Verifiqui si compleix amb les seves obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals

L’empresa està obligada a elaborar i aplicar (ella mateixa o a través d’un servei de prevenció aliè) un pla de prevenció de riscos laborals, una avaluació de riscos laborals i una planificació de l’activitat preventiva.

Quines són les obligacions bàsiques de les empreses en matèria de prevenció de riscos laborals?

Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, de prevenció de riscos laborals (LPRL) estableix de forma expressa el dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball, la qual cosa suposa un correlatiu deure de l’empresari de protecció dels seus treballadors enfront dels riscos laborals.

Els drets d’ informació, consulta i participació, formació en matèria preventiva, paralització de l’ activitat en cas de risc greu i imminent i vigilància del seu estat de salut, formen part del dret dels treballadors a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

‘ avaluació dels riscos laborals és el procés dirigit a estimar la magnitud dels riscos que no s’ hagin pogut evitar, obtenint la informació necessària perquè l’ empresari estigui en condicions de prendre una decisió apropiada sobre la necessitat d’ adoptar mesures preventives i, en aquest cas, sobre el tipus de mesures que s’ han d’ adoptar.

Obligacions bàsiques

Servei de prevenció.  En primer lloc, vostè ha de designar un o diversos treballadors perquè s’ocupin de l’activitat preventiva (els qui, per tant, constituiran un servei de prevenció) o bé concertar aquest servei amb una entitat especialitzada aliena a l’empresa.  Aquesta modalitat d’ organització d’ activitats preventives a través d’ un servei aliè és la més habitual en les empreses i la més lògica en les pimes.

Pla de prevenció.  En segon lloc, vostè està obligat a elaborar i aplicar un pla de prevenció de riscos laborals, una avaluació de riscos laborals, així com una planificació de l’ activitat preventiva:

  1. L’ avaluació de riscos laborals ha d’ identificar tots els riscos als quals estan exposats els treballadors de l’ empresa.
  2. La planificació de l’ activitat preventiva ha d’ integrar mesures per evitar, reduir o controlar els riscos identificats en l’ avaluació.
  3. Respecte de cada mesura prevista, la planificació ha d’ establir qui és el responsable de la seva execució, el termini per dur-la a terme i els recursos humans i materials necessaris per a la seva implementació.  Aquesta última obligació s’oblida amb freqüència.

Formació i informació.  En tercer lloc, ha de proporcionar als seus treballadors formació i informació adequada i suficient en matèria de prevenció de riscos laborals. Si incompleix, la Inspecció de Treball i Seguretat Social pot sancionar-lo amb una multa de fins a 49.180 euros per cada infracció.

Vigilància de la salut.  En quart lloc, ha de garantir la vigilància de la salut dels seus treballadors oferint-los la possibilitat de fer-se controls mèdics. La vigilància de la salut -tret d’excepcions- no resulta obligatòria per als treballadors, que poden negar-se a sotmetre-s’hi. En aquest cas, per evitar sancions de la Inspecció, és imprescindible que quedi constància per escrit que els treballadors rebutgen l’ oferiment de l’ empresa.

Servei de prevenció aliè

Externalització.  Les empreses -sobretot les pimes- solen externalitzar aquestes obligacions en un servei aliè de prevenció de riscos laborals. Aquests serveis de prevenció a través d’un concert s’obliguen contractualment amb l’empresa, entre altres coses, a elaborar la documentació referida (el pla de prevenció de riscos laborals, l’avaluació de riscos laborals i la planificació de l’activitat preventiva).

Sancions.  Encara que tingui un servei de prevenció aliè, la Inspecció pot sancionar-lo si els documents s’ elaboren sense complir amb els requisits legals.  No obstant això, la jurisprudència està admetent que les empreses reclamin per la via civil als seus serveis de prevenció una indemnització pels danys i perjudicis que els seus incompliments contractuals han causat.

Recomanació.  Si la Inspecció el sanciona per incompliments en matèria de prevenció relacionats amb les actuacions del seu servei de prevenció aliè, interposi demanda civil per danys i perjudicis.

Poden posar-se en contacte amb el nostre despatx professional per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte.

Una cordial salutació,