Verifiqui si la seva empresa és una societat patrimonial a l’efecte de l’impost sobre societats

La seva empresa és patrimonial a afectes de l’impost sobre societats quan més de la meitat de l’actiu està constituït per valors o per elements no afectes a una activitat econòmica, prenent-se per a aquest còmput la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici. En el si d’un grup mercantil s’utilitzen els balanços trimestrals consolidats. Si la seva empresa és una societat patrimonial té algunes restriccions en matèria fiscal.

L’ús de societats patrimonials per a separar el patrimoni personal de l’empresarial té avantatges i inconvenients que convé conèixer, però també convé saber que l’Agència Tributària té a aquesta mena de societats sota vigilància, per a assegurar-se que no són meres societats instrumentals, constituïdes únicament amb finalitats elusives o evasives.

A més, també és relativament freqüent que determinats grups empresarials constitueixin societats patrimonials, la finalitat de les quals és el lloguer d’immobles a les societats del grup o a altres societats.

La societat patrimonial es caracteritza per no dedicar-se en la seva majoria a activitats econòmiques o mercantils per a col·locar béns i serveis en el mercat. Per contra, el seu objecte principal és l’administració d’un patrimoni, normalment consistent en valors o béns immobles.

La figura d’entitat patrimonial, regulada en la Llei de l’impost sobre societats, és d’especial rellevància per a aquelles societats l’activitat principal de les quals consisteix en la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, sense desenvolupar una activitat econòmica.

És important entendre que un no constitueix una “societat patrimonial” com a tal, sinó que són societats civils o mercantils que, de cara a la seva activitat i configuració del seu patrimoni, es consideren com a patrimonials.

A continuació, destaquem els punts clau que s’han de tenir en compte.

Tipus de societats patrimonials

  • Entitats patrimonials de tinença d’immobles. Aquest tipus de societats només posseeixen immobles per a l’ús i gaudi familiar.
  • Entitats patrimonials de lloguer d’immobles. Es dediquen al lloguer dels immobles que posseeix la societat. Per poder ser societat patrimonial no es pot tenir ningú contractat amb contracte de treball per a gestionar aquests lloguers. Si la societat que posseeix i lloga els immobles té, almenys, una persona contractada a jornada completa, en aquest cas estarem davant una societat no patrimonial de lloguer d’immobles.
  • Entitats patrimonials de tinença de valors. Es dediquen només a posseir valors i invertir en borsa, sense disposar d’estructura empresarial ni tenir treballadors contractats.

Consideració d’entitat patrimonial

En calcular l’impost sobre societats (IS) de l’exercici passat, revisi els comptes i verifiqui si li és aplicable el règim d’entitats patrimonials. Això succeirà si més del 50% de l’actiu de la seva empresa està constituït per valors o actius no afectes a una activitat econòmica.

Per saber si els valors i elements no afectes de la seva empresa superen el 50% de l’actiu, prengui en consideració la mitjana dels balanços trimestrals de l’exercici (no el balanç a 31 de desembre). I si la seva empresa és l’entitat dominant d’un grup mercantil, consideri la mitjana dels balanços consolidats (amb independència que el seu grup formuli comptes consolidats o no). Recordi que la seva empresa ha d’elaborar balanços de comprovació de sumes i saldos almenys trimestralment, i aquests balanços són els que s’han d’emprar en aquesta comprovació.

Per això convé analitzar, a final d’any, els balanços trimestrals per saber si la societat té o no la condició d’entitat patrimonial. Calculi la mitjana dels actius d’aquests balanços i, si més de la meitat està format per béns no afectes, o per accions i participacions, l’entitat en principi serà patrimonial.

Les accions o participacions es consideren béns afectes quan atorguin almenys el 5% del capital i es posseeixin com a mínim durant un any amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals per a això.

Diners i drets de crèdit

A aquest efecte no es computaran ni els diners ni els drets de crèdit procedents de la transmissió d’elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o valors, que s’hagi realitzat en el període impositiu o en els dos períodes impositius anteriors.

Atenció. Es consideren elements afectes tant la tresoreria com els drets de crèdit que procedeixin de transmissions d’elements afectes realitzades en el mateix exercici o en els dos anteriors, o bé que es derivin del desenvolupament ordinari de l’activitat econòmica.

Pèrdua de beneficis o incentius fiscals

La seva empresa es pot veure perjudicada si li és d’aplicació aquest règim, ja que perdrà avantatges fiscals importants. Si la societat té la consideració d’entitat patrimonial no podrà aplicar el següent:

  • El règim especial d’empreses de reduïda dimensió (amortització accelerada, reserva d’anivellament, etc.).
  • Si s’ha constituït recentment, en els dos primers exercicis amb beneficis (els quatre primers si es tracta d’una empresa emergent) no tindrà dret al tipus reduït del 15%.
  • El règim d’entitats de tinença de valors estrangers (ETVE).
  • No podrà compensar les bases imposables negatives quan l’entitat sigui adquirida amb la intenció, per part del comprador, d’aprofitar aquestes bases negatives.
  • El soci persona jurídica no podrà aplicar l’exempció per la plusvàlua tàcita originada en la transmissió de les participacions respecte als períodes impositius en què l’entitat tingui la consideració d’entitat patrimonial.
  • No podrà aplicar l’exempció plena per a eliminar la doble imposició en cas de percepció de dividends o de venda de participacions, quan es compleixin uns certs requisits.
  • No podrà aplicar el tipus reduït del 23% (des de l’1 de gener de 2023 s’introdueix un tipus de gravamen reduït del 23% per a les entitats l’import net del volum de negocis del període impositiu immediat anterior de les quals sigui inferior a 1 milió d’euros).

Per tot això li recomanem que revisi detalladament la seva activitat econòmica i consulti amb els nostres experts fiscals per a determinar si la seva societat es classifica com a entitat patrimonial, garantint així el compliment adequat de les obligacions tributàries.