Resultats de l’actuació inspectora

Si es constata per part de la Inspecció de Treball l’existència d’incompliment a la normativa de temps de treball i hores extres en una empresa, aquesta podrà ser objecte de nova actuació en un moment posterior o de nova inclusió en la campanya de l’exercici següent a tal de comprovar que no incorre en reiteració dels comportaments infractors.


En el cas que l’actuació finalitzi amb acta d’infracció per l’absència del registre diari de la jornada i la formulació del requeriment per a la seva futura implantació, aquesta empresa haurà necessàriament ser objecte de nova actuació inspectora, com tard, en la campanya de l’exercici següent.


Després d’aquestes consideracions inicials, informar-los que les conclusions de l’actuació inspectora referent a això poden llançar els següents resultats:


1. Si havent registre i declaració d’hores extraordinàries, se supera el límit màxim anual de 80 hores, la Inspecció estén acta d’infracció per infracció greu, considerant una infracció per cada any investigat (RD Leg 5/2000, art. 7.5).


– Sancionada amb multa entre 626 i 6.250 euros (segons el grau).


2. Si no hi ha registre i / o declaració d’hores extraordinàries poden donar-se diferents supòsits:

a) Absència de registre de jornada diària, en aquest cas la Inspecció de requerir l’empresari per al compliment de l’obligació i estendrà acta d’infracció per infracció greu, en atorgar al registre un caràcter essencial en la regulació del temps de treball, de manera que la seva falta no suposa un incompliment dels deures formals, sinó una transgressió de normes en matèria de jornada de treball (RD Leg 5/2000, art. 7.5).

– Sancionada amb multa entre 626 i 6.250 euros (segons el grau).

Es remarca que aquesta conclusió només s’ha d’adoptar en darrer terme i quan sigui impossible acreditar la concurrència d’algun dels altres supòsits.

Ha de fer constar la totalitat dels fets que hagin estat comprovats amb independència que no tinguin rellevància als estrictes efectes de l’incompliment de la manca de registre, a fi que constin en document públic i puguin ser susceptibles de valoració en posteriors actuacions.


L’acta ha de precisar el període de temps que abasta l’incompliment i els treballadors afectats. D’aquesta manera, en cas que en ulterior actuació hi hagi reiteració en la no portar el registre, serà procedent l’extensió de nova acta d’infracció referida a períodes posteriors i respecte dels treballadors que això es produeixi.


b) Hores extraordinàries no declarades, estenent la Inspecció acta d’infracció per infracció greu per superació de la jornada màxima de treball que ha d’abastar el període d’un any natural, apreciant una infracció per cada centre de treball (RD Leg.5 / 2000, art.7.5).


– Sancionada amb multa entre 626 i 6.250 euros (segons el grau).

Si tot i la inexistència de registre les hores extres es poden quantificar per un altre mecanisme, s’ha d’especificar. I en aquest cas, si no queda acreditat l’abonament ni la compensació com a temps de descans retribuït, s’ha d’apreciar, a més, infracció per impagament de salaris molt greu o greu, si escau (RD Leg.5 / 2000, art.8.1 o 7.10).


– Sancionada amb multa entre 626 i 6.250 euros (segons el grau, per la infracció greu del 7.10, per establir condicions de treball inferiors a les establertes legalment).


 – Sancionada amb multa entre 6.251 i 187.515 euros (segons el grau, per a la infracció molt greu de l’8.1, per impagament o retards reiterats en el pagament).


L’acta ha d’incloure els perjudicis econòmics soferts pel treballador.

Si es constata l’abonament de les quantitats corresponents a les hores extres de manera irregular, sense fer-ho constar en nòmina s’ha d’estendre acta d’infracció per infracció greu (rd Leg.5 / 2000, article 7.3).

– Sancionada amb multa entre 626 i 6.250 euros (segons el grau).


Pel que fa a la Seguretat Social procedeix la liquidació respecte de totes aquelles quantitats abonades als treballadors que es dedueixi corresponen a retribució per hores extres i que no hagin estat cotitzades i incloses en les respectives bases de cotització.


c) Emmascarament de la retribució en conceptes salarials diferents, on procedeix efectuar la corresponent comunicació a la TGSS perquè s’imputen adequadament les quotes satisfetes a les diferents contingències. Si és el cas s’ha d’estendre acta de liquidació o requeriment de pagament de quotes per la falta de cotització addicional de les hores extres derivades de l’aplicació del límit de cotització en contingències comunes.


Hi ha la possibilitat d’estendre acta d’infracció a l’empresa per la comissió d’infracció molt greu únicament quan s’hagi materialitzat de facto l’augment indegut de prestacions (RD.Leg.5 / 2000, art. 23.1 i).

– Sancionada amb multa entre 6.251 i 187.515 euros (segons el grau).


d) No comunicació als representants dels treballadors de les hores extres realitzades, procedint, prèvia denúncia dels representants, l’extensió d’acta d’infracció per infracció greu (RD Leg 5./2000, art.7.7). A falta de denúncia, la Inspecció pot advertir o requerir al subjecte responsable.


– Sancionada amb multa entre 626 i 6.250 euros (segons el grau).


Barcelona, 24 novembre 2016