Servei de Protecció als Administradors (SPA)

En efecte, la llei estableix que els administradors són els responsables d’adoptar les mesures precises i necessàries per a la bona direcció i control de la Societat. A més, queda fixat que, en tot cas, l’Administrador és responsable si actua amb dol o culpa, i  s’estableix una presumpció de culpa quan resulta provada que la seva conducta es il·lícita, per exemple:

–     No complir amb formalitats mercantils, tals com la presentació de comptes anuals, no celebrar o no convocar correctament les Junta Generals de socis, no proposar modificacions de capital en cas de pèrdues de la societat que deixin reduïts els fons propis per sota del 50% del capital social, no proposar concurs de creditors quan es dóna tal circumstància, etc.

–       No complir obligacions establertes respecte al personal de  l’empresa i  en l’àmbit de la Seguretat Social.

–       No presentar declaracions d’impostos als que està obligada la Societat.

Per la seva conducta culposa els Administradors responen subsidiàriament amb tot el seu patrimoni particular, davant els socis, l’administració i els creditors.

Davant aquest panorama aquesta Assessoria ha creat el Servei de Protecció als Administradors (SPA) i ha seleccionat una assegurança que cobreix la responsabilitat civil dimanant dels seus actes de gestió i administració. El contingut d’aquests Serveis els serà informat de forma individual durant els propers mesos.