Suministre inmediat d’informació – SII

El nou sistema de portament de Llibres Registre a través de la Seu Electrònica de l’Agència Tributària suposa el subministre electrònic dels registres de facturació en un període breu de temps. Aquest sistema té com a objectiu prioritari la lluita contra el frau fiscal.

La seva implantació a partir de l‘1 de Juliol de 2017 requereix les modificacions reglamentàries que es detallen a continuació:

A)    El SII és obligatori per als empresaris i professionals que coincideixi el període de liquidació amb el mes natural: Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121 € ), grups d’IVA i inscrits en el REDEME.

B)    Informació a subministrar. Les entitats incloses en el SII, a més de la informació prevista per als llibres registre tradicionals , inclouran:

a)     Llibre registre de factures emeses:

.  Tipus de factura completa o simplificada, factures expedides per tercers i rebuts del règim especial d’agricultura, ramaderia i pesca entre altres.

.   Identificació de rectificació registral.

.   Descripció de l’operació.

.   Factures rectificatives: identificació com a tals, referència de la factura rectificativa o les especificacions que es substitueixen.

.  Facturació per destinatari.

.  Inversió del subjecte passiu.

.  Règims especials (agències de viatge, REBU, RECC, grup d’entitats, or d’inversió)

.   Període de liquidació de les operacions.

.   Indicació d’operació no subjecta/ exempta.

.   Acord AEAT de facturació en el seu cas.

.  Altra informació amb transcendència tributària determinada a través d’Ordre Ministerial.

b)     Llibre registre de factures rebudes.

.   El número de recepció es substitueix pel número i sèrie de la factura.

.   Identificació de rectificació registral.

.   Descripció de l’operació.

.   Facturació per destinatari.

.   Inversió del subjecte passiu.

.   Adquisició intracomunitària de béns.

. Règims especials (agències de viatge, REBU, RECC, grup  d’entitats)

.   Quota tributària deduïble del període de liquidació.

.   Període de liquidació en el qual es registren les operacions.

.  Data comptable i número de document duaner (DUA) en el cas d’importacions.

C)     Terminis  per a la remissió electrònica de les anotacions registrals:

a)     Factures expedides: quatre dies naturals des de l’expedició de la factura.

b)     Factures rebudes: quatre dies naturals des de la data en què es produeixi el registre comptable.

c)      Determinades operacions intracomunitàries: quatre dies naturals des del  moment d’inici de l’expedició de transport, o en el seu cas, des del moment de la recepció dels béns.

d)     Operacions en les quals sigui aplicació el règim especial criteri de caixa: terminis generals sense perjudici de les dades que calgui subministrar en el moment en què s’efectuïn els cobraments o pagaments totals o parcials.

e)     Rectificacions registrals: abans del dia setze del mes següent al final del període al que es refereix la declaració en la qual s’hagin de tenir en compte.

f)       Llibre registre de béns d’inversió: La totalitat dels registres es remetran dintre del termini de presentació de l’últim període de liquidació.

S’exclouen del còmput els dissabtes els diumenges i els declarats festes nacionals. Durant el segon semestre de l’any 2017 el termini de quatre dies  s’amplia a vuit dies naturals.

Els subjectes passius que apliquen el SII des d’ú de juliol de 2017  també estaran obligats a remetre els registres de facturació del primer semestre de 2017 abans d’ú de gener de 2018, és a dir que de fet ja existeix obligació de subministrar  informació des d’ú de gener de 2017.